dansare

Personuppgifter och PuL

Här finns information om vad som gäller enligt offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen (PuL) för de personuppgifter du lämnar när du söker en utbildning.

Offentlighetsprincipen

StDH är, liksom alla andra universitet och högskolor, en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att det som registreras i våra system är att betrakta som allmän handling och kan, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut så länge det inte är sekretessbelagda uppgifter.

I antagningssystemets register sparas personuppgifter och vissa behörighetsgivande handlingar. StDH behandlar dina uppgifter i samband med behörighetsprövning, meritvärdering, urval och antagning.

Bestämmelser om hur registret ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier m.m vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar).

Personuppgiftslagen (PuL)

Enligt personuppgiftslagen, PuL (SFS 1998:204, med ändringar) har alla som finns i våra register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats.

Ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv. Enligt 28§ PuL har du rätt att begära att personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte behandlats i enlighet med denna lag.

Share |

Läs mer

Informationen på denna sida är hämtad från www.studera.nu.