Validering av reell kompetens vid ansökan till program och fristående kurser på avancerad nivå

Du som inte uppfyller de formella behörighetskraven såsom de formulerats i utbildningsplan eller kursplan har ändå möjlighet att söka program och fristående kurser på avancerad nivå. Här får du information om hur du ansöker om validering av reell kompetens. Alla ansökningar ska ske digitalt.

Om man inte uppfyller de formella behörighetskraven kan man i stället ansöka om validering av reell kompetens. Detta gäller oavsett om det är den formella grundläggande eller särskilda behörigheten som man inte uppfyller. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper som du har förvärvat genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning. Läs noga igenom den utbildningsplan respektive kursplan som är aktuell för det program respektive fristående kurs på avancerad nivå som du tänker söka.

Ansök så här

I din ansökan till ett program eller fristående kurs på avancerad nivå ansöker du samtidigt om validering av din reella kompetens. Gör detta på en separat bilaga till din digitala ansökan som du förser med rubriken ”Ansökan om validering av reell kompetens”. I denna ansökan ger du utförlig information om utbildningar, arbetserfarenheter, konstnärliga produktioner och annat du vill åberopa. 

För att du ska kunna få din ansökan om validering av reell kompetens beviljad bör du ha nedanstående, men vi genomför alltid en individuell bedömning utifrån dina meriter:

  • ca 6 års eftergymnasial utbildning som är relevant för utbildningen eller
  • ca 6 års yrkeserfarenhet som är relevant för utbildningen eller
  • ca 6 års eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenhet som är relevant för utbildningen.

Samtliga meriter du åberopar i ansökan om validering av reell kompetens ska styrkas med undertecknade intyg. Detta är obligatoriskt! Din eftergymnasiala utbildning ska styrkas med studieintyg. Din yrkeserfarenhet ska styrkas med hjälp av korta intyg där det på ett tydligt sätt framgår vad du har gjort och under vilken tidsperiod. Intygen kan vara skrivna av uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartners, producenter, medarbetare/kollegor. Vi tar inga referenser, godtar inte hemsidor och portfolios som intyg, och vi googlar inte sökande. Samma regler gäller för alla, och inga undantag görs från ovanstående.

Besvara även utförligt två frågor:

  1. Vilka speciella kunskaper har du för att klara av den utbildning du söker?
  2. Hur har du skaffat dessa kunskaper?

Vad händer sen?

När vi har mottagit din ansökan händer det här:
1. Vi gör en bedömning av din ansökan om validering av reell kompetens och beslutar om du uppfyller valideringskriterierna.
2A. Om vi bedömer att du uppfyller valideringskriterierna går din ansökan vidare i antagningsprocessens olika steg. Där konkurrerar du på samma villkor som de som uppfyller de formella behörighetskraven.
2B. Om vi bedömer att du inte uppfyller valideringskriterierna får du information om detta via mejl till den mejladress du angett i din ansökan. Din ansökan går inte vidare i antagningsprocessen. Avslag av ansökan om validering av reell kompetens kan överklagas. Vid avslag får du samtidigt information om hur du går till väga om du anser att det finns grund för överklagan och vill överklaga beslutet.

Share |