Så här söker du

Till StDH söker du med praktiska prov, inte betyg. Antagningsprocessen är uppdelad i flera steg och varierar beroende på utbildning. Efter varje steg får du reda på om du gått vidare till nästa. När utbildningarna går att söka hittar du specifik information om vad du ska göra på varje utbildningssida.

Ansökan till kandidatutbildningarna

Du söker med arbetsprover eller audition beroende på vilken utbildning det gäller. De som går vidare efter det  första antagningsprovet får komma hit på intervju, och sedan följer ytterligare arbetsprov - både förelagda och oförberedda, enskilt och i grupp - här på StDH. Antagningsprocessen pågår under tre till fyra månader under våren.

Antagningsgrupper bestående av lärare från skolan och företrädare från arbetslivet gör en konstnärlig bedömning av de sökandes prestationer i proven, och de som anses klara proverna bäst antas till utbildningen.

Webbaserad ansökan

Ansökan till utbildningarna på StDH är webbaserad. När en utbildning är sökbar finns det en rosa sökknapp i högerspalten på respektive utbildningssida. När du klickar på den kommer du till ansökningssystemet och kan fylla i dina uppgifter. När du är inne i systemet kan du pausa och logga in vid ett senare tillfälle. Här får du veta hur det går till i stora drag:

  1. Klicka på sökknappen (i högerspalten på den utbildningssida som du vill söka till) och registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Besvara frågorna.  Till vissa utbildningar ska du bifoga olika handlingar och arbetsprov eller kryssa i dagar för provtillfällen.

Mer om varje steg

Steg 1 och 2 är lika för alla sökanden:

Steg 1

Du ska först registrera dig med namn och e-postadress. Via denna e-postadress kommer all kommunikation ske under hela antagningsprocessen. Därför är det  viktigt att du anger en korrekt och aktuell e-postadress. Om du under antagningsprocessen ändrar adress måste du meddela StDH.

Steg 2

I detta steg ska du ange namn, adress och personnummer.

Om du inte är svensk medborgare ska du ange ditt födelsedatum. Se också vidare information om vilka dokument som ska bifogas för att styrka din avgiftsfrihet.

 
Steg 3 ser olika ut beroende på vilken utbildning du söker. Här följer information om olika varianter. I ansökningsformuläret för varje utbildning och på utbidlningssidorna  finns endast de delar med som är relevanta för just den utbildning du söker.

Steg 3

Behörighet

Grundnivå: För att vara behörig till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Du har grundläggande behörighet om du har ett fullständigt slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. 

Läs mer på Antagning.se.

Om du är behörig och har ett fullständigt slutbetyg från gymnasiet ska du ladda upp det här.

Validering av reell kompetens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Du måste då bifoga en ansökan om validering av reell kompetens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen trots att du inte uppfyller behörighetskraven. Använd "Ansökan om validering av reell kompetens" som rubrik och skriv max 2000 tecken. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om validering av reell kompetens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan. Alla kopior måste vara vidimerade. Använd helst PDF. För att du ska kunna få din ansökan om validering av reell kompetens beviljad bör du ha nedanstående, men vi genomför alltid en individuell bedömning utifrån dina meriter:

  • ca 3 års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder (behöver ej vara relevant för utbildningen)
  • godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande samt
  • godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

Samtliga meriter du åberopar i din ansökan om validering av reell kompetens ska alltså styrkas med undertecknade intyg. Detta är obligatoriskt! Din arbetslivserfarenhet ska styrkas med hjälp av korta intyg där det på ett tydligt sätt framgår vad du har gjort och under vilken tidsperiod. Intygen kan vara skrivna av uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartners, producenter, medarbetare/kollegor. Vi tar inga referenser, godtar inte hemsidor och portfolios som intyg, och vi googlar inte sökande. Samma regler gäller för alla, och inga undantag görs från ovanstående.

Dispens/undantag från behörighetskravet: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen trots att du inte uppfyller behörighetskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max 2000 tecken. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan. Detta är obligatoriskt! Din eftergymnasiala utbildning ska styrkas med studieintyg. Din arbetslivserfarenhet ska styrkas med hjälp av korta intyg där det på ett tydligt sätt framgår vad du har gjort och under vilken tidsperiod. Intygen kan vara skrivna av uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartners, producenter, medarbetare/kollegor. Vi tar inga referenser, godtar inte hemsidor och portfolios som intyg, och vi googlar inte sökande. Samma regler gäller för alla, och inga undantag görs från ovanstående. Alla kopior måste vara vidimerade. Använd helst PDF.

Avancerad nivå: För programstudier på avancerad nivå krävs en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För fristående kurser på avancerad nivå krävs genomgången utbildning på grundnivå. Därutöver kan det finnas krav på särskild behörighet.

Meritförteckning med bilagor

I ansökan till flera av utbildningarna ska du bifoga en meritförteckning. Den ska laddas upp som ett textdokument. Du får bifoga högst 5 bilagor som styrker dina viktigaste meriter.
Filformat: pdf, txt, rtf, doc, docx.

Personligt brev

I ansökan till flera av utbildningarna ska du bifoga en beskrivning av dig själv, varför du vill gå utbildningen eller liknande på en eller två A4. Exakt vad som ska ingå i beskrivningen och hur lång den får vara framgår av informationen till varje utbildning.
Filformat: pdf, txt, rtf, doc, docx.

Arbetsprov

I ansökan till flera av utbildningarna ska du bifoga arbetsprover. Det kan vara analys av en pjäs, teckningar och skisser, musik/ljudfiler, filmer med mera. Vad som ska lämnas in i ansökan finns beskrivet på varje utbildningssida. Du kan använda följande filformat:

  • Textdokument: pdf, txt, rtf, doc, docx
  • Bild: gif, jpg, png
  • Film: flv, mov, mp4, avi
  • Ljud: mp3, wav

Du kan hämta  pjäser eller delar av pjäser i pdf-format där det är akuellt.

Du som ska ladda upp filmer eller bilder  behöver ibland komprimera eller byta format. Följ länkarna så får du hjälp!

Provtillfällen

Om du söker till skådespeleri eller mimskådespeleri ska du meddela vilken dag och tid du kan komma till StDH för ett första inträdesprov. Tider för prov finns i ansökningsformuläret.

Viktigt om betyg/intyg och kopior

Betyg och intyg i original, med underskrift, behöver inte vidimeras. Du behöver bara scanna in och ladda upp dem.

Kopior på betyg och intyg ska vara vidimerade. Det betyder att minst en person bekräftar att de kopior av handlingar du skickar in är korrekta. En person som sett både originalhandlingen och kopian bevittnar med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer (direkt på kopian) att kopian överensstämmer med originalhandlingen. Vi godtar inte betyg i form av utskrifter/skärmdumpar från antagning.se.

Språk

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens eller dispens/undantag, dvs. styrker arbetslivserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Du kan få hjälp med att hitta en översättare genom att kontakta Kammarkollegiet.

Har du sökt till StDH tidigare?

Om du tidigare har sökt en utbildning via vårt ansökningssystem och vill hänvisa till tidigare inskickade ansökningshandlingar så kan du göra det genom att gå till funktionen tidigare ansökningar där du kommer åt allt du skickat in. Sedan laddar du upp relevanta handlingar i din nya ansökan.

Share |

Har du frågor?

Läs här först:

Fortfarande frågor?
Skriv till utbildningsinformationen.
Eller ring: 08-49 400 000 (måndag-fredag kl 10.00-11.00).


Sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg

Om du går sista året på gymnasiet så är sista kompletteringsdag för slutbetyg från gymnasiet den 17 juni (för sökande inom Sverige) och den 4 juli (för sökande inom EU/EES). Du som behöver komplettera med slutbetyg den 17 juni eller den 4 juli ska ange detta i din ansökan under frågan om validering av reell kompetens eller dispens/undantag.

Söka utbildning på avancerad nivå

För den som vill läsa på avancerad nivå är det andra behörighetskrav som gäller.