Performativ kritik 15/16

Performativ kritik ges på halvfart under läsåret ht15/vt16. Kursen vänder sig till yrkesverksamma konstnärliga utövare inom alla konstarter: skådespelare, dansare, musiker, bildkonstnärer, skulptörer m.fl., liksom till översättare, kritiker och estetiskt inriktade skribenter. Kursen ges i samarbete med Fria seminariet i litterär kritik.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 10

Konstnärers, författares, musikers och skådespelares arbete syftar vanligen till att skapa konstverk, men de konstnärliga praktikerna kan också ses som kunskapsprocesser. Vad lär oss olika sätt att framföra en dikt eller en översättning, om dikten och översättningen? Hur förhåller sig det konstnärliga verket till det som den avbildar eller handlar om? Vad kan vi vidare lära av en filosofisk text genom att läsa stycken av texten i kör? Vad kan vi lära av ett historiskt skeende, säg kårhusockupationen eller en interpellationsdebatt genom att iscensätta eller tonsätta dem? Vad kan vi förstå av budgetpropositionen genom att mima den eller av polisinstruktionen genom att pröva dess metriska förutsättningar?

Att interpretera ett musikstycke eller en pjäs, att teckna en kropp, att översätta, läsa eller skriva en dikt handlar om att pröva sig fram, kroppsligt och intellektuellt, tills det ”rätta sättet” infinner sig. En kritisk praktik, som i vissa avseende liknar, men som också avviker från vetenskaplig tolkning, utan att därför vara mindre sträng.

Syfte

Performativ kritik tar upp konstnärlig tolkning som kunskapsprocess och framförandet som tolkningspraxis med syftet att lära sig reflektera över konstnärliga verksamheter som kunskapsprocesser.

Innehåll och upplägg

Kursen, som utvecklats i samarbete mellan Fria seminariet i litterär kritik och Stockholms dramatiska högskola, ges nu för fjärde året. Den behandlar, prövar och utvecklar den konstnärliga tolkningens kunskapsvärden i teori och praktik. Det sker genom att odla ett gemensamt samtal kring konst och kunskap med utgångspunkt i studenternas enskilda projekt, i diskussioner kring kurslitteraturen och i dialog med inbjudna föreläsare. Projektet kan vara alltifrån att skriva en essä, arbeta med en konceptuell frågeställning, till att med kropp, röst eller instrument konstnärligt tolka en text, ett fenomen eller ett objekt.

Förutom de föreläsningar och seminarier som ges inom kursens ram, finns det även möjlighet att delta i kompletterande teoriundervisning samt andra föreläsningar som arrangeras av Fria seminariet i litterär kritik.

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma konstnärliga utövare från alla konstarter, liksom till översättare, kritiker och estetiskt inriktade skribenter. Du som ansöker bör vara lika intresserad av att diskutera andras projekt och synpunkter, som att driva ditt eget, eftersom kursen till hög utsträckning vilar på samtalets grund.

Urval

Urvalet baserar sig på din ansökan som ska bestå av cv, personligt brev och en beskrivning av det konstnärliga projekt som du vill arbeta med under kursen. Du ska också bifoga 1-3 exempel som anses representativa för ditt konstnärskap. Med exempel menas bild, rörlig bild, text eller ljudfil.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i kursens kursplan. Grundläggande behörighet för studier på fristående kurser på avancerad nivå är genomgången utbildning på grundnivå. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet på grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte genomgått utbildning på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig kursen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna utbildning är: Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för kursen relevant reell kompetens.
Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp studieintyg som styrker att du har genomgången utbildning på grundnivå. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har sådan utbildning ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett examensbevis som styrker att du har en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

-ladda upp en beskrivning av det konstnärliga projekt som du vill arbeta med under kursen, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

-ladda upp 1-3 exempel som du anser representativa för ditt konstnärskap. Med exempel menas antingen bild, rörlig bild, text eller ljudfil. Filerna får inte överstiga 40 MB per fil och du får ladda upp totalt max tre filer. I ansökningssystemet finns fyra olika frågefält för uppladdning, en fråga för varje typ av fil. Ladda upp ditt exempel i rätt fält (bildfil i fältet för bilder, filmfil i fältet för filmer och så vidare).

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Performativ kritik är 240 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Du söker genom att mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Share |

Performativ kritik 15/16

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
Pågår ht 2015-vt 2016, halvfart

Startar: Ht 15, v. 36

Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

Kursplan

Kontakt/lärare

Magnus Jacobsson är poet, dramatiker och kritiker, med mångårig erfarenhet från flera konstnärliga discipliner.
magnus.jacobsson@uniarts.se


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.