Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst 16/17

Ett tvåårigt masterprogram som riktar sig till bl.a. dig som har en rörelsemässig praktik, som är eller har varit, utövare av/studerat en rörelsemässig konstform. Du har erfarenhet av att iscensätta egna verk och vill nu fördjupa dina kunskaper inom regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst. Du söker bl.a. med en konstnärlig frågeställning/forskningsfråga inom fältet.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 8

Syfte
Programmet syftar till att fördjupa och bredda studenternas kunnande inom fältet. Studenterna ska också arbeta forskningsförberedande och uppnå insikter inom aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Under de två åren gör studenterna ett självständigt arbete om sammanlagt 30 hp.

Innehåll och upplägg

I kursen Självständigt arbete i scen och media, inriktning rörelsebaserad scenkonst reflekterar du skriftligt över arbetet med den egna forskningsfrågan.

Kursen Praktisk erfarenhetsbildning/produktion består av lärarledda seminarier och workshopar med den egna studentgruppen och även andra studentgrupper.  Dessutom arbetar du praktiskt med din egen forskningsfråga. OBS! StDH ger inte tillgång till professionella aktörer för det praktiska arbetet kring forskningsfrågan. Detta måste lösas på annat sätt. Kursansvarig lärare är Lena Stefenson.

Kursen består vårterminen 2016 av, förutom arbete med den egna forskningsfrågan, seminarier med Lena Stefenson (regi), Barbro Smeds (dramaturgi) och gästlärare som Harald Stjerne (dramaturgi). Kursen består också av ett handlett produktionssamarbete med Institutionen för cirkus vid DOCH Dans- och cirkushögskolan. Studenterna från Movit och årskurs ett på kandidatprogrammet i cirkus samskapar kortare stycken för barn. Uppspel sker på StDH i samband med den större studentfestivalen Unga StDH.

Kursen består höstterminen 2016 av fortsatt arbete med den egna forskningsfrågan samt workshopar med bl.a. Aleksandra Czarnecki Plaude (View-points), Stanislaw Brosowski (Den kroppsligt tänkande skådespelaren) m.fl. koreografer och regissörer.

Vår- och höstterminen 2017 fortsätter den praktiska delen av arbetet med den egna forskningsfrågan/projektet och möten med fler lärare/gästlärare.

Inom kursen Rörelsebaserad scenkonst möter studenterna i föreläsningsform yrkesverksamma utövare och fördjupar sig i texter om rörelsebaserad scenkonst. Kursansvarig lärare är Bodil Persson, dramaturg.

Kursen Praktisk kunskapsreflektion ger studenterna redskap i att muntligt och skriftligt formulera sig om sitt eget och andras konstnärliga skapande. Kursansvarig lärare är Niklas Hald, skådespelare och filosofie doktor.

I Valbar kurs väljer studenten, i samråd med handledare, en kurs bland de som StDH kan erbjuda och som studenten bör läsa för att fördjupa sitt kunnande.

Som student möter du lärare från StDH såväl som gästlärare.

Urval

Urval sker baserat på skriftlig ansökan och vid behov kompletterande intervjuer. Den skriftliga ansökan består av inskickat cv, personligt brev på högst två A4 där du motiverar varför du vill gå utbildningen, samt en konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga på högst tre A4 inom regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst som du vill undersöka inom det självständiga arbetets ram.

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i programmets utbildningsplan. Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet för grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte en examen på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna utbildning är: Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens.
Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett examensbevis som styrker att du har en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-skriv ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen (max 8 000 tecken).

-ladda upp en konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga på högst tre A4 inom regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst som du vill undersöka inom det självständiga arbetets ram.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst är 892 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst 16/17

Masterprogram, 120 hp
Pågår vt 2016 - ht 2017, helfart

Startar: 18 januari 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 19 oktober 2015

Kontakt/lärare

Lena Stefenson
Lektor i mimgestaltning och ansvarig för mimskådespeleri
lena.stefenson@uniarts.se


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Helena Sternhoff +46 8 49 400 315, helena.sternhoff@uniarts.se.