Ljudkonst

Magisterprogrammet Ljudkonst är en tvärdisciplinär utbildning som vänder sig till yrkesutövare som är intresserade av att fördjupa och utforska ljudkonsten. Utbildningen är inriktad på ljudinstallation och du får utforska hur ljud kan användas i olika typer av rum och på olika typer av platser.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge en överblick över metoder och processer inom ljudkonstområdet, samt insikt i ljudkonstens roll inom den samtida konsten.

Målet är att du ska få kunskap och förståelse för hur du kan använda dig av ljudkonst som verktyg i olika typer av konstnärlig produktion, och av ljudinstallation i offentliga och andra rum. Parallellt med en fortlöpande praktisk produktion ska utbildningen diskutera konstnärligt mod och etiska förhållningssätt i arbete med ljud i offentliga miljöer.

Ljudkonsten ska analyseras, ges en historisk bakgrund liksom ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Utbildningen är genreöverskridande och en mötesplats för yrkesutövare med olika bakgrund. Studenterna kommer att arbeta både med dokumentärt och fiktivt material. Intervju, research, komposition liksom ljudredigering kommer att vara några av kursmomenten.

För att förstärka kursens interdisciplinära karaktär kommer föreläsarna och lärarna komma från skilda yrkesområden. Detta för att skapa en dialog mellan olika konstformer och för att se till att studenterna får inblick och kunskap från flera områden.

Efter kursen ska du med fördjupade kunskaper och erfarenheter kunna

 • förverkliga dina egna konstnärliga idéer på en hög nivå inom givna tidsramar
 • diskutera din verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika målgrupper
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig om vill fördjupa dig i ljudinstallationens möjlighet.. Ljudkonst är ett område där utövare från flera discipliner möts, det kan vara konstnärer, radioproducenter, ljudtekniker eller tonsättare.

Arbeta vid sidan om?

Kursen består av undervisning två dagar i veckan samt mycket eget arbete under handledning. Vi bedömer därför att du under större delen av utbildningen ska kunna arbeta vid sidan av på deltid, om dina arbetstider är så flexibla att du kan anpassa dem till kursens seminarier, workshops, föreläsningar och studieresor. Vi  kommer att göra en studieresa inom Sverige i oktober och en till Berlin i februari.

Innehåll och upplägg

Under hela utbildningen arbetar du med gestaltningsövningar och olika projekt, från kortare mer styrda övningar till längre friare projekt. Vissa projekt sker i valfri form, andra är styrda till ett speciellt område, till exempel att göra ett ljudkonstverk för en vänthall. Utbildningen avslutas med ett längre självständigt undersökande arbete med konstnärlig reflektion.

Under kursen får du stifta bekantskap med EMS:s studio (elektronmusik) och jobba med intervjuövningar, både i och utanför studio. Intervjuerna får du sedan ljudgestalta i en första gestaltningsövning.

I kursen ingår en studieresa till Berlin med möten och seminarier med internationellt verksamma ljudkonstnärer.

Kurser

 • Research
 • Intervju
 • Fältinspelning
 • Komposition
 • Dokumentärt arbete
 • Etik
 • Text

Programmets 60 hp är fördelade så här:

 • Introduktion, 4,5 hp
 • Den egna rösten, 3 hp
 • Rummet, 9 hp
 • Ljudkonstens verktyg (ljudredigeringsprogrammet Pro Tools), 7,5 hp
 • Att skriva, 3 hp
 • Kort ljudkonstproduktion (under handledning, förberedande kurs till den längre ljudkonstproduktionen) 12 hp
 • Lång ljudkonstproduktion 21 hp

Planerat samarbete

Vi planerar ett samarbeta med exempelvis en konsthall, ett museum, ett sjukhus eller ett transportbolag.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.


Engelsk titel

Sound Art, 60 ECTS credit points.

Share |
mikrofon
mikrofon

Ljudkonst

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2011 - vt 2012, 1 års heltidsstudier

Lärare

Lärare på programmet är Lotta Erikson, lektor i radioproduktion på Stockholms dramatiska högskola.

Utbildningsplan