Internationell scenkonstproduktion

Internationell scenkonstproduktion är ett magisterprogram för dig med producentkompetens, som vill utveckla din kunskapsnivå vad gäller scenkonstproduktion med inriktning på internationellt arbete och utbyte.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: 4

Syfte

Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap och orientering om möjligheter och utmaningar som internationell scenkonst står inför i ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig med producentkompetens som vill utveckla din kunskapsnivå vad gäller scenkonstproduktion med inriktning på internationellt arbete och utbyte. Du får gärna behärska fler språk än svenska och engelska.

Innehåll och upplägg

Under utbildningen arbetar du undersökande, reflekterande och skrivande - inget praktiskt producerande ingår. Studierna består dels av föreläsningar och seminarier, dels av olika research- och skrivuppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp under handledning. Under delar av utbildningen arbetar du självständigt med handledda uppgifter och övningar. Utbildningen avslutas med ett längre undersökande arbete.

Tre kurser löper parallellt under de båda terminerna: 

  • Kursen Scenkonstproducenten i en internationell miljö ger dig en introduktion till och verktyg för att beskriva och reflektera över konstnärliga processer ur ett internationellt producentperspektiv.
  • I kursen Internationell scenkonst i ett omvärldsperspektiv undersöker vi vår omvärld. Du får bland annat besöka flertalet finansiella, kulturpolitiska och arrangerande aktörer samt analysera hur olika, både nationella och internationella, organisationer och nätverk är uppbyggda och agerar.
  • I kursen Ekonomiska, organisatoriska och juridiska förutsättningar behandlar vi ämnen som finansiering och anslag och internationella avtal och kontrakt.

Examensarbete

Dina kunskaper från de tre kurserna använder du sedan i det avslutande examensarbetet som består av ett omfattande projektdokument som innehåller alla aspekter ur ett internationellt perspektiv, exempelvis:

  • konstnärligt koncept utifrån en specifik frågeställning
  • omvärldsanalys
  • organisation
  • finansiering
  • marknadsplan.

Examensarbetet kan innehålla research och fallstudier hos organisationer som arbetar med internationell scenkonst, utarbetande av ett eget projekt eller litteraturstudier.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?
Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Vad händer sen?

Alla som söker får besked. De som går vidare får en hemuppgift och blir kallade till ytterligare uppgifter och intervju här på Stockholms dramatiska högskola. Intervjuerna sker 2 och 3 maj.

Share |

Internationell scenkonstproduktion

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2013 - vt 2014, 1 års heltidsstudier

Startar: Ht 2013

Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april 2013

Lärare

Christina Molander
Adjunkt i scenkonstproduktion

Christina Molander har varit teaterchef och konstnärlig ledare på Moderna Dansteatern i Stockholm. Hon har även arbetat med kommunikation på ett stort antal scener i landet som chef, projektanställd och frilans.

Christina är utbildad på IHR och Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning inom marknadskommunikation och organisation på konstnärliga högskolor. Christina har ansvarat för de tre tidigare genomförda programmen i Internationell scenkonstproduktion.

PeO Sander
Lektor i scenkonstproduktion

PeO Sander har en ekonomexamen vid Linköpings universitet och många års erfarenhet som producent/ekonom på institutioner som Östgötateatern, Upsala stadsteater, Unga Klara och Stockholms stadsteater. Han har undervisat deltid på DI och numera StDH sedan 1991.

PeO undervisar även på andra högskolor, teatrar och organisationer om upphovsrätter, projektledning, organisation, ledarskap och utveckling av konstnärlig verksamhet. Han arbetar också som projektledare och med utveckling av team. PeO har undervisat på de tidigare genomförda programmen i Internationell scenkonstproduktion.