Internationell scenkonstproduktion

Ett magisterprogram för dig som vill utveckla din producentkompetens med kunskaper i internationellt arbete och utbyte.

Syfte och upplägg

Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap och orientering om möjligheter och utmaningar som internationell scenkonst står inför i ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv. Under utbildningen arbetar du undersökande, reflekterande och skrivande, inget praktiskt producerande ingår. Studierna består dels av föreläsningar och seminarier, dels av olika research- och skrivuppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp under handledning. Under delar av utbildningen arbetar du självständigt med handledda uppgifter och övningar. Utbildningen avslutas med ett längre undersökande arbete.

Utbildningen riktar sig till dig med producentkompetens, vars ambition är att utveckla din kunskapsnivå vad gäller scenkonstproduktion med inriktning på internationellt arbete och utbyte. Du får gärna behärska fler språk än svenska och engelska. Utbildningen leder till en magisterexamen. Fyra utbildningsplatser.

Innehåll

Tre kurser löper parallellt under de båda terminerna. Kursen ”Skrivandet som redskap i den konstnärliga processen” ger dig en introduktion till och verktyg för att skriva om konstnärliga processer ur ett producentperspektiv.

I kursen ”Internationell scenkonst i ett omvärldsperspektiv” undersöker vi vår omvärld i Norden, Europa och i övriga världen. Du besöker flertalet finansiella, kulturpolitiska och arrangerande aktörer samt analysera hur olika, både nationella och internationella, organisationer och nätverk är uppbyggda och agerar.

Under den tredje kursen, ”Ekonomiska, organisatoriska och juridiska förutsättningar”, behandlar vi ämnen såsom finansiering och anslag och internationella avtal och kontrakt. Dina kunskaper från de tre kurserna använder du sedan i det avslutande examensarbetet som består av ett omfattande projektdokument innehållande alla aspekter såsom konstnärligt koncept utifrån en specifik frågeställning, omvärldsanalys, organisation, finansiering, marknadsplan med mera. Examensarbetet kan innehålla research och fallstudier hos organisationer som arbetar med internationell scenkonst, utarbetande av ett eget projekt eller litteraturstudier.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?
Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |
Repetitioner i blått sken
Repetitioner i blått sken

Internationell scenkonstproduktion

Magisterprogram, 60 hp
Pågår vt 2012 - ht 2012, 1 års heltidsstudier

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut

Ansvariga lärare

Christina Molander
Adjunkt i scenkonstproduktion
Christina Molander har arbetat med kommunikation/organisation på ett stort antal scener i landet som chef, projektanställd och frilans. Utbildad på IHR och Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning inom marknadskommunikation/organisation på konstnärliga högskolor.

PeO Sander
Lektor i scenkonstproduktion
PeO Sander har många års erfarenhet som producent/ekonom på flera institutionsteatrar. Undervisade på DI 1991-2011. Arbetar som konsult i organisationsfrågor och teamutbildning inom hela scenkonstområdet.Under utbildningen möter du också ett stort antal gästföreläsare.