Internationell scenkonstproduktion

En utbildning för dig som vill utveckla din producentkompetens med kunskaper i internationellt arbete och utbyte.

Kursen pågår.

Syfte och mål

Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap och orientering om möjligheter och utmaningar som internationell scenkonst står inför i ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv.

Under utbildningen arbetar du undersökande, reflekterande och skrivande - inget praktiskt producerande ingår. Studierna består dels av föreläsningar och seminarier, dels av olika research- och skrivuppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp under handledning. Under delar av utbildningen arbetar du självständigt med handledda uppgifter och övningar. Utbildningen avslutas med ett längre undersökande arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig med producentkompetens, vars ambition är att utveckla din kunskapsnivå vad gäller scenkonstproduktion med inriktning på internationellt arbete och utbyte . Du får gärna behärska fler språk än svenska och engelska.

Innehåll och upplägg

Tre kurser löper parallellt under de båda terminerna.

  • ”Skrivandet som redskap i den konstnärliga processen” ger dig en introduktion till och verktyg för att skriva om konstnärliga processer ur ett producentperspektiv.
  • I kursen ”Internationell scenkonst i ett omvärldsperspektiv” undersöker vi vår omvärld i Norden, Europa och i övriga världen. Du får bland annat besöka flertalet finansiella, kulturpolitiska och arrangerande aktörer samt analysera hur olika, både nationella och internationella, organisationer och nätverk är uppbyggda och agerar.
  • I kursen ”Ekonomiska, organisatoriska och juridiska förutsättningar” behandlar vi ämnen såsom finansiering och anslag och internationella avtal och kontrakt.

Examensarbete

Dina kunskaper från de tre kurserna använder du sedan i det avslutande examensarbetet som består av ett omfattande projektdokument som innehåller alla aspekter, exempelvis:

  • konstnärligt koncept utifrån en specifik frågeställning
  • omvärldsanalys
  • organisation
  • finansiering
  • marknadsplan.

Examensarbetet kan innehålla research och fallstudier hos organisationer som arbetar med internationell scenkonst, utarbetande av ett eget projekt eller litteraturstudier.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Läs mer om validering av reell kompetens.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen består av en skriftlig ansökan samt skriftligt prov och intervju.

 

Share |
studenter som pratar
studenter som pratar

Internationell scenkonstproduktion

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2010 - vt 2011, ett års heltidsstudier

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Lärare

Boel Höjeberg

Lektor i scenkonstproduktion

Boel Höjeberg har lång erfarenhet som producent för många fria teatergrupper och dansprojekt. Hon utexaminerad från DI:s teaterproducentutbildning 1978 och har varit verksam som lärare på skolan sedan 1989. Boel arbetar med utveckling och stöd till scenkonst i Mellanöstern, Nordafrika och Centralamerika i ett samarbete med Sida. Boel Höjeberg arbetade som prorektor på DI från 2003-2010.

PeO Sander

Lektor i scenkonstproduktion

PeO Sander har en ekonomexamen vid Linköpings universitet och många års erfarenhet som producent/ekonom på institutioner som Östgötateatern, Upsala stadsteater, Unga Klara, Stockholms stadsteater. Han har undervisat deltid på DI sedan 1991. PeO udervisar även på andra högskolor, teatrar och organisationer om upphovsrätter, projektledning, organisation, ledarskap och utveckling av konstnärlig verksamhet. Han arbetar också som projektledare och med utveckling av team.
 

Christina Molander

Högskoleadjunkt i scenkonstproduktion

Christina Molander har varit teaterchef och konstnärlig ledare på Moderna Dansteatern i Stockholm. Hon har även arbetat med kommunikation på ett stort antal scener i landet som chef, projektanställd och frilans. Christina är utbildad på IHR och Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning inom marknadskommunikation och organisation på konstnärliga högskolor.