Att gestalta med sång och språk

Att gestalta med sång och språk är ett magisterprogram för professionella skådespelare och sångare som vill utveckla sin kunskapsnivå vad gäller gestaltning och närvaro utifrån ett musikaliskt perspektiv för att på så vis nå djupare och uppfatta mer om hur kroppens inneboende musikalitet kan ge liv åt den komponerade musiken och den skrivna texten.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: 10

Syfte

Denna utbildning syftar till att studenten utifrån sina egna förutsättningar arbetar med sitt instrument (kroppen och rösten). På kursen får studenten också pröva scenisk gestaltning utifrån mötet mellan formbunden/poetisk/dramatisk text och sånglyrik/rock samt arbeta med reflektion, skriftlig och muntlig, både i och efter handling.

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska medvetandegöra val och stärka modet att ompröva gamla sanningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till skådespelare med sångvana och sångare med fokus på text och gestaltning som vill utveckla sin kunskapsnivå vad gäller sånggestaltning, språkgestaltning, kroppens och andningens betydelse för gestaltning och närvaro och som är beredda att med mod och nyfikenhet ompröva gamla sanningar i praktisk handling och reflektion.

Innehåll och upplägg

I kursen ingår gestaltande arbeten med sång och text i lyrik och dramatik och där arbetet med att gestalta via sång och språk prövas.

Undervisningen bedrivs till största delen kollektivt, men har perioder då studenten arbetar självständigt. Parallellt med det praktiska arbetet sker det kritiska reflekterandet i såväl muntlig som skriftlig form. Föreläsningar och seminarieövningar under kursens gång ger stöd i skrivandet. Studierna tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna praktiska erfarenheter.

- Höstterminen har en kurs:
Kursen Att gestalta med sång och språk. Lyrik ger dig en introduktion till att arbeta med kropp, andning, röst, avspänning, scenisk energi. I kursen ingår gestaltande arbeten med sång och text i lyrik och där arbetet med att gestalta via sång och språk prövas.

- Vårterminen har en kurs som har två delkurser som löper parallellt:
I delkursen Grek & Rock, fördjupas den instrumentella träningen och arbetet med den musikaliska gestaltningen in i ett sceniskt arbete med texter från den grekiska tragedin och arenarock. Arbetet går mot ett publikmöte. Undervisningen sker i grupp.

I delkursen Det självständiga arbetet, ingår dels en fördjupning av det kritiska reflekterandet, samt det egna arbetet med instrumentell träning och förberedelse för det gemensamma skapandet av Grek & Rock, som dokumenteras i en loggbok. Undervisningen sker i seminarieform och eget arbete under lärarledd handledning.

Det självständiga arbetet står i relation till det gemensamt skapande arbetet och det skriftliga kritiska reflekterande står i relation till det praktiska utövandet.

Examensarbete

Det avslutande sceniska arbetet med Grek & Rock samt inlämnande av skriven reflekterande text.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |

Att gestalta med sång och språk

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2013 - vt 2014, 1 års heltidsstudier

Startar: Ht 2013

Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april 2013

Lärare

Pia Olby
Lektor i Sånggestaltning
Pia har arbetat som pedagog med sång och sånggestaltning sedan 25 år på Teaterhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Örebro.Dessutom ute på teatrar och på Teateralliansen mm.
Hon är sångare/musiker och har gett ut cd-skivor i eget namn och också medverkat som sjungande sjungande skådespelare i ett antal teateruppsättningar.

Karin Rudfeldt
Lektor i Språklig gestaltning
Karin har arbetat som pedagog med språk, röst och andning sedan 20 år på Teaterhögskolan i Sthlm samt teatrar ute i landet mm. Hon är musiker/sångare och har gett ut eget skrivet material på cd samt medverkat som musiker i olika teateruppsättningar.