Scenkonstproduktion

ORGANISATION, KOMMUNIKATION, PLANERING OCH LEDARSKAP
Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam producent inom scenkonstområdet. Du har några års erfarenhet av yrket och vill nu utveckla ditt producentskap. Du arbetar på institution, i en fri grupp eller som frilansare.

Som producent är du delaktig i det konstnärliga arbetet, vilket ställer höga krav på kvalificerade kunskaper och kompetenser inom områden som konstnärliga processer, organisering, marknadskommunikation, planering, ekonomi och arbetsledning. Producentfunktionen innebär oftast en hög arbetsbelastning vilket kan göra det svårt att hitta former för vidareutveckling av den egna kompetensen. Inom mindre organisationer kan det också vara svårt att hitta samtalspartners för att utveckla sig i yrket.

Med den här kursen, som ger 10 högskolepoäng, vill vi erbjuda dig fördjupning inom några av producentens centrala ansvarsområden men också ge möjlighet till samtal och diskussioner tillsammans med andra inom yrkesområdet.

Kursens upplägg

Kursen omfattar 3 träffar x 4 kursdagar, tisdag - fredag. Kursdagarna är förlagda till Stockholm.

Mellan de två första träffarna arbetar du med litteraturstudier och efter träff två startar du ditt eget projektarbete.

Projektarbetet  handleds via internet och redovisas sedan skriftligt ca tre veckor efter de sista kursdagarna.

Utbildningsvecka 1: 20 - 23 september
Start, organisation, chef och ledarskap, teamarbete

Utbildningsvecka 2: 18 - 21 oktober
Organisation, kommunikation, producentens yrkesfunktion

Utbildningsvecka 3: 22 - 25 november
Kommunikation, planering, avslutning

14 december: inlämning av projektarbete

Kursens innehåll

Producentfunktionens ansvar och arbetsuppgifter.

Organisation

Vision och mål i en verksamhet. Verktyg för att arbeta i linje och produktion. Arbetsmiljö. Produktionens funktioner. Produktionsutvärdering.

Kommunikation

Intern och extern kommunikation. Verktyg för kommunikation i en organisation. Varumärke. Marknadsplan.

Planering

Metoder och verktyg för produktionsplanering utifrån en kreativ process. Produktionsbeskrivning. Årsplanering. Ekonomisystem i  linje och produktionsorganisation.

Ledarskap

Teambildning. Verktyg och metoder för ledarskap. Utvecklingsarbete.

Projektarbete

Ett eget arbete för att utveckla verktyg för organisation, kommunikation och planering av en produktion. Projektarbetet bör baseras på en produktion
som ska genomföras i framtiden.

Antagning

Ansökan skulle varit oss tillhanda senast 3 maj 2011.

Litteraturkostnad

1 500 kronor, som används till litteratur och övrigt material under kursen.
 

Share |

Scenkonstproduktion

Fristående kurs på grundnivå, 10 hp
Pågår september-december 2011,

Lärare

PeO Sander, lektor i teaterproduktion på StDH, med lång erfarenhet som producent/ekonom på flera institutionsteatrar. Arbetar med organisationsfrågor och teamutbildning inom hela scenkonstområdet. Kursansvarig.

Jan Arenhill, har under många år medverkat som utbildare i flera av DI:s kurser och utbildningar. Har bl.a. arbetat som teknisk chef på olika teatrar och senast som chef för projektkontoret på GöteborgsOperan. Arbetar numera som fristående konsult.

Christina Molander har arbetat med kommunikation på ett stort antal scener i landet som chef, projektanställd och frilans. Har lång erfarenhet av undervisning inom marknadskommunikation och organisation på konstnärliga högskolor.
 

Filer att ladda ner