Processintervju och gestaltning

En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att komma längre och djupare i en intervjusituation. Du övar och utvecklar din roll som intervjuare utifrån processintervjumetoden och gestaltar därefter, i radio eller dokumentärfilm, det intervjumaterial som spelades in under processintervjumomentet.

Antal deltagare: 8 studieplatser, 4 med inriktning radio, 4 med inriktning dokumentärfilm

Utbildningen vänder sig till dig som är radiojournalist eller dokumentärfilmare och vill utveckla din förmåga att komma längre och djupare i en intervjusituation. Vi välkomnar även sökande med erfarenheter från andra konstnärliga eller skrivande miljöer som har någon form av ljud- eller filmredigeringserfarenhet.

Kursen ges på heltid men då den består av mycket självständigt arbete, kompletterat med regelbundna träffar och handledning, bedömer vi att du har möjlighet till visst annat arbete vid sidan om kursen.

Ansökan

När du har klickat på den rosa sökknappen i högserspalten ska du gå igenom tre steg:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Besvara frågorna i webbformuläret samt skriva ett personligt brev där du ska berätta
  - om dig själv
  - om någon som betytt mycket för dig

Skriv det personliga brevet direkt i webbformuläret eller ladda upp en textfil, max 8000 tecken (ca. en A4/4000 tecken per fråga).

Syfte och mål

Syftet med kursen är att du ska öva och utveckla din roll som intervjuare i radio eller dokumentärfilm utifrån processintervjumetoden. En metod som bygger på återupprepade intervjumöten med en och samma person, varvat med analys. Du ges möjlighet att under handledning utveckla din förmåga att komma längre och djupare i en intervjusituation. Genom radio eller dokumentärfilm ska du sedan gestalta det intervjumaterial som spelades in under processintervjumomentet.
Kursen ska också ge fördjupade teoretiska och praktiska erfarenheter och kunskaper kring resonemang och diskussioner om intervjurollen generellt.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Förverkliga egna idéer och frågeställningar under intervjuprocessen
 • Använda dig av processintervjun som metod i det egna utvecklingsarbetet inom den dokumentära genren
 • I dialog med andra grupper argumentera, motivera och förklara egna val i diskussioner kring processintervjun och gestaltningen
 • På ett fördjupat och självständigt sätt resonera kring etiska frågor i diskussion kring ditt eget och andras arbete i processintervjun och i gestaltningen
 • Beskriva processen från intervju till färdigt gestaltat personporträtt
 • Förverkliga egna idéer inom gestaltningen
 • Ge inspelat processintervjumaterial en färdig gestaltning i form av ett personporträtt

Innehåll och upplägg

Genom föreläsningar och praktiska övningar fördjupar du din förståelse och kunskap inför intervjurollen. Frågor kring intervjurollen diskuteras fortlöpande under kursen. Intervjutillfällen varvas med analystillfällen i grupp. Du gör upprepade intervjuer med en utvald person, efter varje intervju spelar du upp exempel från intervjun inför gruppen. Självständigt och under handledning producerar och färdigställer du sedan ett gestaltat personporträtt.

I kursen tränas följande generella förmågor:

 • Interpersonell kompetens
 • Problemlösning
 • Förmåga att generera nya idéer
 • Kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?
Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |
Intervju i radiostudion
Intervju i radiostudion

Processintervju och gestaltning

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
vt 2013, heltid

Startar: Januari 2013

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Lärare

Bengt Bok

Professor i radioproduktion

Bengt Bok är radiojournalist och dokumentärfilmare. Bengt fick radio- och tv-producenternas Ikarospris 1996 samt Public Service stipendiet 2005.