Kunskapsfilosofi 11/12

En fristående forskarutbildningskurs i Kunskapsfilosofi, 7,5 högskolepoäng startar den 21 september. Sista ansökningsdag var den 8 september.

För doktorander och behöriga för doktorandstudier

Kursen vänder sig särskilt till doktorander inom den konstnärliga forskarskolan och de konstnärliga högskolorna, men den är också öppen för doktorander vid andra lärosäten samt  för dig som är behörig för doktorandstudier.

Syfte och mål

Kursens syfte är att lägga en kunskapsteoretisk grund för forskarstuderande inom i första hand konstnärliga kunskapsområden. I kursen tränas ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt till det egna forskningsfältet.

Efter avslutad kurs ska studenten ha

 • grundläggande kunskaper i kunskapsfilosofi
 • kännedom om olika kunskapsteoretiska traditioner och perspektiv på den praktiska kunskap som utövas inom konstnärliga yrken
 • tillgång till central kunskapsfilosofisk begreppsbildning
 • verktyg att på ett självständigt sätt utforska sitt eget arbetsfält
 • en förmåga till kritisk reflektion kring sitt forskningsfält.

Upplägg

Kursen hålls i Stockholms dramatiska högskolas lokaler. Undervisningsformen är föreläsningar och seminarier.

Kursdagar

 • 21 – 23 september
 • 15 – 16 december
 • två examinationsdagar i januari 2012

Moment

 • Från konst till vetenskap
 • Praktisk kunskap och etik
 • Författande av vetenskaplig essä som ventileras vid ett slutseminarium med utsedda opponenter

Betygsgrader: underkänt (U) och godkänt (G)

Språk

Svenska som huvudspråk; andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

Share |

Kunskapsfilosofi 11/12

Fristående kurs på forskarnivå, 7,5 hp,
Pågår sept 2011-januari 2012,

Kursledare

Kursledare är Ingela Josefson, gästprofessor och t f forskningschef vid Stockholms dramatiska högskola.

Huvudföreläsare är Tore Nordenstam, professor emeritus i filosofi vid Universitetet i Bergen.

Litteratur