Kunskapsfilosofi

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för konstnärliga yrkesutövare att använda sina praktiska yrkeskunskaper till grund för vidare kunskapsutveckling. Inspiration hämtas främst från humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, historia och konstnärliga kunskapskällor som skönlitteratur och dramatik. Kursen ges på halvfart.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 8

Studierna tar sin utgångspunkt i studenternas egna berättelser om problem och dilemman i arbetet. Dessa berättelser utgör grunden för en ingående begrundan över de spörsmål som ryms i berättelserna. Detta genomförs i seminarieövningarna. Texterna i kursplanen ska ge bidrag till en fördjupad förståelse av studenternas erfarenheter från sin yrkespraxis. Undervisningen består av föreläsningar och seminarieövningar som ska ge stöd i skrivandet av de vetenskapliga essäer som deltagarna arbetar på under loppet av kursen. Förmiddagen ägnas åt föreläsning, eftermiddagen åt seminarier som diskuterar den framväxande essän. Den är kursens slutresultat. Slutexaminationen är en bedömning av det skriftliga arbetet, essän, som beskrivs ovan.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan med personligt brev där den sökande motiverar varför hen vill gå kursen.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i kursens kursplan. Grundläggande behörighet för studier på fristående kurser på avancerad nivå är genomgången utbildning på grundnivå. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet på grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte genomgått utbildning på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig kursen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna utbildning är: Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för kursen relevant reell kompetens.
Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp studieintyg som styrker att du har genomgången utbildning på grundnivå. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har sådan utbildning ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett examensbevis som styrker att du har en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Kunskapsfilosofi är 9 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Du söker genom att mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Share |

Kunskapsfilosofi

Fristående kurs på avancerad nivå, 10 hp
Pågår ht 2015, halvfart

Startar: Ht 15, v. 36

Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

Kontakt/lärare

Ingela Josefson
Professor i praktisk kunskap
ingela.josefson@uniarts.se


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.