Organisation

Organisationsschema_151217

Klicka på bilden för en större version

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är SKH:s högsta beslutande organ.

Rektor, forskningsledare, dekan, högskoledirektör och bibliotekschef

Rektor är myndighetschef och leder verksamheten vid Stockholms konstnärliga högskola närmast under styrelsen. Rektor är ledamot i högskolestyrelsen. Rektor ansvarar för att sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Rektor ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Forskningsledare har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för forskningscentrets verksamhet, inklusive forskarutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

De tre dekanerna (dekan DOCH, dekan Operahögskolan, dekan StDH) har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för den lokala högskolans verksamhet, inklusive utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Högskoledirektör har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för förvaltningens verksamhet, inklusive arbetsmiljöåtgärder.

Bibliotekschef har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för bibliotekets verksamhet, inklusive arbetsmiljöåtgärder.

Kärnverksamhet och verksamhetsstöd

Verksamheten består av kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Kärnverksamheten leds av konstnärligt meriterade lärare med chefsuppdrag som dekan, forskningsledare eller prefekt. Dessa ansvarar för att bedriva och leda utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Det högskolegemensamma verksamhetsstödet är organiserat i förvaltningen, som leds av en högskoledirektör samt biblioteket som leds av en bibliotekschef. Förvaltningen är indelad i avdelningar som leds av avdelningschefer (eller motsvarande).

Nämnd för utbildning och forskning

Vid SKH finns en kollegialt vald Nämnd för utbildning och forskning (NUF). Dessutom finns ytterligare ett antal nämnder och kommittéer med särskilda uppgifter. Ingen personal är organisatoriskt placerad vid dessa organ. Samtliga lärare vid SKH utgör tillsammans lärarkollegiet som väljer ledamöter till högskolestyrelsen och Nämnden för utbildning och forskning.

Tre lokala högskolor

De lokala högskolorna Dans och Cirkushögskolan (DOCH), Operahögskolan (OHS) och Stockholms dramatiska högskola (StDH) leds av en lärare med uppdrag som dekan. De utses av och rapporterar till rektor. Högskolorna ansvarar för den verksamhet som är placerad vid den lokala högskolan det vill säga i huvudsak kärnverksamhet bestående av utbildning, forskning och samverkan samt lokalt verksamhetsstöd. De lokala högskolorna är organiserade i institutioner.

SKH:s kollegiala organisation

Organisationsschema_Namnd_151126

Klicka på bilden för en större version

Share |