Konstnärlig forskning

Här presenterar vi avslutade projekten inom konstnärlig forskning.

Skådespelarens praktiska kunskap

Maria Johansson disputerade på avhandlingen Skådespelarens praktiska kunskap den 1 juni 2012. Maria har cirka 20 års yrkeserfarenhet som skådespelare och regissör, nu är hon även filosofie doktor.

Avhandlingen handlar om att synliggöra skådespelarens praktiska kunskap och vad det innebär att skådespelarens kunskap är kroppslig och situationsbunden. Maria har utgått från några av de frågor som har varit centrala under hennes år som professionell skådespelare och sedan problematiserat dessa med en grupp erfarna skådespelare. Därefter granskade hon sitt material med hjälp av sina egna erfarenheter som skådespelare och reflekterade vidare med inspiration från kunskapsfilosofiska tänkare.

Avhandlingsstrukturen utgår från fyra huvudområden: intuition, mod, anekdoter och skapandet.

I högerspalten finns Marias magisteruppsats från Södertörns högskola (2004): Skådespelarens kunnande – motsättningar och förutsägbarheter.


Dialogen som ett verktyg i scenkonstens arbetsprocesser - i en riktning mot ett hållbart konstnärskap

Detta projekt är finansierat av Vetenskapsrådet och genomför av Barbro Smeds. 


Tillämpad teater kontra skriven dramatik: en jämförelse av svensk och sydafrikansk misogyni

Detta forskningsprojekt drivs av Ola Johansson, gästprofessor vid Stockholms dramatiska högskola 2007-2012, och stöds av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Forskningsprojektet utgår från den brechtianskt inspirerade hypotesen att brottslighet av det slag vi i dag ser mot kvinnor i Sydafrika kan förekomma var och när som helst under vissa givna omständigheter.

Under senare delen av 1800-talet var till exempel Sverige ekonomiskt jämförbart med många av dagens afrikanska länder; Sverige hade flest sexuellt överförbara sjukdomar i Europa och drogs med en omfattande syfilisepidemi  som drevs av prostitution och andra mer eller mindre våldsamma manliga privilegier. Om denna epidemi hade spridits av HIV1-viruset, som härjar i östra och södra Afrika i dag, så är det möjligt att vi hade sett liknande konsekvenser i Sverige på 1800-talet som i Sydafrika på 2000-talet.

För att testa detta komparativa scenario använder Ola Johansson ett dokumenterat samtal mellan konservativa och progressiva aktörer i vad som utgör startskottet till den så kallade sedlighetsdebatten som material i relation till dagsaktuella diskurser i Sydafrika framtagna och föreslagna av Gay Morris (professor vid University of Cape Town).

Materialet kommer att utarbetas till sceniska framställningar, dels genom devising-grupper i Sverige och Sydafrika (ledda av Ola Johansson, Amanda Newall, Gay Morris och Veronica Baxter) och dels genom kortpjäser av dramatikerna Sofia Fredén (Sverige) och Ian Bruce (Sydafrika).

Frågeställning/målsättning och syfte

Frågeställningen/målsättningen är given: Kan den diakroniska undersökningen ge fog för den brechtianska hypoptesen så att vi kan avmystifiera svartmålningen av dagens Sydafrika?

Syftet är lika klart - om än ännu så länge bara möjligt att framställa i en öppen frågeställning: Kan vi genom detta projekt skapa ett mer långtgående forskningsprojekt som utvecklar dagens konstnärliga forskning genom så kallad tillämpad teater (applied theatre)?

Slutdatum

Slutdatum för projektet är i september 2012.


Centrum för maskforskning

Centrum för maskforskning är ett fyraårigt forskningsprojekt (2007-2010) med finansiering från Vetenskapsrådet. Konstnärlig ledare för projektet är gästprofessor Thanos Vovolis. Forskningsprogrammet på engelska finns att ladda ned i högerspalten.

Begreppet ”mask” betyder i detta sammanhang lös hel- eller halvmask som instrument för scenisk gestaltning och kunskapsbildning. Projektet vill undersöka hur maskens olika traditioner, kulturer och arbetsfält förhåller sig till varandra och sammanställa, beskriva, tillgängliggöra masken som kunskapstradition och instrument för utveckling av modern scenkonst.

I högerspalten finns en text av Thanos Vovolis från 2007.

Projektets tre delar

1. Tematisk undersökning/kartläggning av arbete med teatermask i

 • europeiska historiska teaterformer (grekisk, hellenistisk och romersk teater)
 • levande asiatiska teatertraditioner (japansk Noh, balinesisk Topeng)
 • europeisk teater och dans under 1900-talet samt i nutida modern scenkonst.

Materialinsamling, forskningsseminarier, intervjuer med maskkonstnärer dokumenterade på video eller ljudband.

2. Thanos Vovolis parallella forskning, Mask/skådespelare - teaterrum - landskap i klassisk grekisk teater, handlar om en utveckling av själva masken som ett instrument för skådespelaren att skapa relationer till rum och landskap.

3. Forskningsrapport och slutseminarium: Under 2010 redigerades hela forskningsmaterialet till en skriftlig rapport med tillhörande dvd:er med bildmaterial i stillbild och video. Seminarieserien leddes av Thanos Vovolis.

 • Första seminariet, The Mask and the Performer,  20 september 2008.
  Föreläsare: Claudio De Maglio, Suzanne Osten, My Walter. Se ett utdrag.
 • Andra seminariet, Mask and Space, 4 september 2009.
  Föreläsare: Jonah Salz, Kenneth Olwig och Thanos Vovolis.
 • Tredje seminariet, Mask and Self, 11 september 2009.
  Föreläsare: David Wiles, Stefan Hulfeld, Barbro Smeds och Thanos Vovolis.

Slutredovisning

Projektet slutredovisades  2011.


Beyond and Within (2008-2010)

– samverkan mellan scenkonst, film och konstglas i samarbete med kulturinstitutioner och näringsliv.

Syfte

Syftet med projektet var att undersöka

 • mötet mellan konstformerna cirkus, konstglas, musik och film
 • nya sätt att samproducera, organisera och finansiera konstnärliga projekt i samarbete med kulturinstitutioner och näringsliv.

Inom Beyond and Within gjordes fem produktioner varav fyra föreställningar och en kortfilm. Produktionerna producerades externt. Utöver produktionerna skedde redovisningar i form av seminarier, workshops, dvd, föreläsningar samt skriftligen. Projektet baserades på de två kompletterande delprojekten Cirkus i Glasriket och FISH.

Cirkus i Glasriket

I Cirkus i Glasriket möttes konstformerna cirkus, konstglas och musik. Detta möte gestaltades i föreställningsform i en glashytta somrarna 2008 och 2009 samt i en kombinerad utställning/föreställning 2010. Cirkus i Glasriket var en samverkan mellan kultur och näringsliv vars ambition var konstnärlig förnyelse och utveckling. Det var skapat specifikt för Glasriket och hade en stark regional förankring.

FISH

FISH var ett multidisciplinärt projekt som sammanförde konstformerna film och cirkus. Det innefattade workshops, en film, en föreställning, en bok samt turné 2009. FISH sökte nya vägar dels med avseende på den konstnärliga fusionen mellan cirkus och film dels vad gäller nya distributionsvägar och finansiering av svensk kortfilm.

Projektledare

Åsa Johannisson, manusförfattare, regissör och gästforskare vid Dramatiska institutet.

Samarbetspartners

Orrefors Kosta Boda AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, Smålands Museum-Sveriges Glasmuseum, Cinenic Film & TV.

Projektet finansierades med stöd från KK-stiftelsen.


Forskningskollegium (2001-2006)

Dramatiska institutet var förvaltande myndighet för forskningskollegiet, Kollegium för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området, som bildades 2001 och var verksamt fram till 2006. Kollegiet hade stöd från Vetenskapsrådet. I kollegiet ingick Dramatiska institutet, Södertörns Högskola och Teaterhögskolan i Stockholm.

Fyra rapporter från kollegiet finns publicerade. De kan beställas från Butiken.


Inter esse. Det skapande subjektet, Norén och Reality (2008)

Per Zetterfalk var den första doktoranden på Dramatiska institutet. Den 30 maj 2008 disputerade han i konstnärlig gestaltning, inriktning manus - regi. Avhandlingen heter Inter esse. Det skapande subjektet, Norén och Reality (Gidlunds förlag) och omfattar även dokumentärfilmen Kall - Noréns drama (Folkets bio).

Forskarskolan

Dramatiska institutet deltog i forskarskolan Estetiska lärprocesser som bildades 2001 med stöd från Vetenskapsrådet. Förutom Di deltog Danshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, Idrottshögskolan, Interaktiva Institutet, Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet i forskarskolan.

Forskarskolan hade som mål att vara en forskarskola med inriktning mot gränssnittet mellan forskning och konstnärlig gestaltning. En rad olika inriktningar som knöt an till aktuell forskning och forskningsuppbyggnad vid de medverkande högskolorna utvecklades.

Inom forskarskolan fanns åtta doktorander. En av dessa var Per Zetterfalk, som började på DI 2002. Så här skriver han själv om sin forskning:

"I centrum för mitt doktorsarbete står konstnärlig gestaltning och i förlängningen också vetenskaplig gestaltning. Syftet är att spegla vägen från ambition till verk och fånga det unika. Jag har valt två objekt för min forskning: Lars Noréns uruppsättning av sin mest våldsamma pjäs, Kyla, och Sveriges Televisions produktion av sin största underhållningssatsning, realitydramat Riket. Det handlar om att skapa medvetenhet om de ytterst svåråtkomliga konstnärliga vägvalen mellan intuition, avsikt, slump, tradition och de olika ramverk som institutioner av skilda slag - alltifrån TV till teatrar - utgör. Arbetet är strukturerat enligt en tredelningsprincip. För det första en dokumentation av skaparprocesserna. För det andra en dokumentärfilm om Norén, Kall – Noréns drama. För det tredje avhandlingstexten Inter esse. Det skapande subjektet, Norén och Reality som förenar allt i en syntes."

För mer information om doktorsarbetet, se www.memoriaproduktion.se.

Share |