skymning:gryning

En examensproduktion inom scenkonst, med premiär på StDH 13 maj.

Men senast under den digitala globliseringens era avskiljs den mänskliga situeringen i världen från den omedelbara rumsliga omgivningen. Efter upprepade flyttningar försvinner beredskapen att göra sig förtrogen med ett geofysiskt rum som sådant. [...] Accelerationen möjliggör ökad rumslig mobilitet och flexibilitet, men den skapar också en ökande distans till vår rumsliga och materiella omgivning. 

- Hartmut Rosa, Acceleration,  modernitet och identitet


Dagens samhälle präglas av ett överflöd av information och en acceleration av tid. Genom att bli ständiga mottagare i ett överallt-och-ingenstans alieneras människan från  tid och rum och politiken blir situativ och oöverblickbar.       

Vi vill därför se på scenen som en sensibilitet, som en plats för närvaro och koncentration. Genom utdragen tid, rumsliga förskjutningar och jättestora ballonger vill vi skapa förutsättningar för en intensifierad känsla av vara – en reorientering av människan i tid och rum. 

Premiär:
13 maj, klockan 19.00

Speldatum:
15, 16, 19, 20 maj klockan 19.

Spelplats:
StDH, Studio 3

Av:
Joel Nordström – idé, dramaturgi
Marie Moberg – idé, scenografi
Anton Andersson – idé, ljus
Eric Sjögren – idé, komposition
Stina Hedin – idé, kostym och mask
Snöret Lindén – idé, teknik
Rodrigo Vilarinho – idé, medverkande
Katrine Johansen – idé, medverkande
Elisa Makarevitch – idé, medverkande

Kostnad:
Gratis

I föreställningen förekommer starka effekter av ljud, ljus och rök vilket kan upplevas som obehagligt.


skymning:gryning

But latest under the digital globalizations era the human situation in the world is separated from the immediate spatial environment. After repeated moves the readiness to make oneself familiar with the geophysical place as such disappears. [...] The acceleration allows for increased spatial mobility and flexibility, but it also creates an increasing distance to our spatial and material environment.

    - Hartmut Rosa, Acceleration, modernity and identity


Today's society is characterized by an abundance of information and an acceleration of time. By becoming constant receivers in an everywhere-and-nowhere people are being alienated from time and space and politics becomes situativ and unmanageable.

We therefore want to see the stage as a sensibility, as a place for presence and concentration. Through prolonged time, spatial displacements and really big balloons we want to create conditions for an intensified feeling of being - a reorientation of man in time and space.

Premiere:
13 maj, 7 p.m.

Dates:
15, 16, 19, 20 may at 7 p.m.

Place:
StDH, Studio 3

By:
Joel Nordström – idea, dramaturgy
Marie Moberg – idea, scenography
Anton Andersson – idea, light
Eric Sjögren – idea, composition
Stina Hedin – idea, costume and mask
Snöret Lindén – idea, technique
Rodrigo Vilarinho – idea, performer
Katrine Johansen – idea, performer
Elisa Makarevitch – idea, performer

Charge:
Free.


 

Share |

scenexpx_kvadrat

Ladda ner föreställningen program.

Medverkande studenter


Spelperiod

  • 13 maj kl 19.00 PREMIÄR!
  • 15 maj kl 19.00
  • 16 maj kl 19.00
  • 19 maj kl 19.00
  • 20 maj kl 19.00

Spelas i Studio 3 på StDH.
Valhallavägen 189.

Biljettbokning

Alla föreställningar är fullbokade för tillfället, men när biljettkassan på Valhallavägen 189 öppnar (45 minuter innan föreställningen börjar) går det bra att ställa sig på reservlista. Ej uthämtade biljetter släpps till reservlistan ca 10 minuter innan föreställningen börjar.

Föreställningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat, så förbokning rekommenderas.

Biljettbokning med skugga